Mà Thôi Tao Đéo Cần.. 2 Triệu Là Cái L*n Gì ==! Coi Như Anh Bố Thí Cho Chú Sasaki Vậy ==! Thân [DOCTOR]AVENGER Cũ