[0.3] Tình Trạng Server BẮN SÚNG BK Vice City Online IP: bk.vcmpvn.com:5192
www.Game-State.eu
--------------------------------------------------------------------------------------------
[0.4] Tình Trạng Server BẮN SÚNG BK Vice City Online IP: bk.vcmpvn.com:8192
www.Game-State.eu